VEDTÆGTER

Vedtægter for Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt
Juni 2021
§1
Navn og Hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt.
Stk. 2
Foreningens hjemsted er Sorø kommune.
Stk. 3.
Foreningen er stiftet november 2012.
§ 2
Foreningens formål
Foreningens formål er at skabe gode rammer for og fællesskab omkring vinterbadning ved Sorø Sø.
Foreningen er almennyttig og åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.
§3
Tilslutning
Foreningen er medlem af Vinterbadeforeninger i Danmark, som er en landsforening for vinterbadeklubber i
Danmark.
§4
Medlemmer og kontingent
Stk. 1
Som aktive medlemmer kan optages enhver over 15 år, som vedkender sig vedtægterne, betaler
kontingent, indmeldelsesgebyr, nøgledepositum og udfører sin del af de fælles arbejdsopgaver.
Som støttemedlem kan optages enhver over 15, som vedkender sig vedtægterne og betaler kontingent for
støttemedlemmer.
Stk. 2
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke
kendelsen på førstkommende generalforsamling.
Stk. 3 Udmeldelse skal ske skriftligt.
Stk. 4
Kontingent indbetales på foreningens konto senest 1/10 eller ved nyindmeldelse. Kontingent gælder for en
sæson og løber fra primo oktober til medio april.
Er der ikke betalt kontingent inden 1/11 deaktiveres nøglebrik og medlemmet betragtes som udmeldt.
Bestyrelsen fastsætter betaling for gæster og øvrige aktiviteter.
Stk. 5
Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside med oplysning om fulde navn, adresse, tlf.nr. e.mail og
fødselsdato.
§5
Ledelse
Stk. 1
Foreningen daglige ledelse udføres af bestyrelsen som består af mindst 3 medlemmer, formand,
næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan højst bestå af 7 medlemmer og derudover vælges mindst én

højst 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode således, at der hvert
år vælges mindst 2 medlemmer. Suppleanter vælges også for en 2-årig periode, så maksimalt én er på valg
hver gang. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor tillidsposter
besættes. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Suppleanter deltager i
bestyrelsesmøder på lige fod med bestyrelsesmedlemmer dog uden stemmeret.
Stk. 2
Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.
Stk. 3
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens
beslutninger.
Stk. 4
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg med deltagelse af medlemmer af foreningen til at varetage
relevante specificerede opgaver i foreningen indenfor de aftalte rammer.
Stk. 5
Bestyrelsen udarbejder et regelsæt for medlemmernes opførsel i forbindelse med foreningsrelaterede
aktiviteter. Medlemmerne har pligt til at rette sig herefter. Sker dette ikke, selv efter at bestyrelsen har
afgivet en behørig skriftlig advarsel, kan bestyrelsen bortvise et medlem.
Stk. 6
Vedtagelse i bestyrelsen kræver at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for. Ved
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Stk. 7
Bestyrelsen forpligter sig til at afholde mindst 3 møder om året. Der skrives referat fra bestyrelsesmøder og
dette godkendes efterfølgende på mødet. Referaterne er tilgængelige for medlemmer via hjemmesiden.
§6
Forpligtelser
Stk. 1
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke
alene foreningen hæfte med dens respektive formue.
Stk. 2
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over
kontingentforpligtelsen.
Stk. 3
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud medmindre tilbagebetalingskravet
er opstået ved retsstridig handling.
§7
Generalforsamlingen
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indkaldes 14 dage før via digitale kanaler
som nyhedsbrev/hjemmeside og mail.

Stk. 3
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes.
Stk. 4
Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har indbetalt kontingent i indeværende år. Der kan
stemmes ved personligt fremmøde eller via fuldmagt. Hvert medlem kan kun medbringe 1 skriftlig
fuldmagt.
Stk. 5
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens/formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Evt. nedsættelse af udvalg og udpegning af ansvarspersoner.
9. evt.
Stk. 6
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal (mere end halvdelen).
Valg og afstemning sker ved håndsoprækning medmindre der er én af deltagerne der ønsker skriftlig
afstemning.
Dog sker kampvalg til bestyrelsen altid ved skriftlig afstemning.
Stk. 7
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.
Stk. 8
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, når flertallet af bestyrelsen
ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes når mindst 33 % af foreningens
medlemmer ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal
indvarsles ligesom ordinær generalforsamling.
Stk. 9
Der udarbejdes referat som godkendes af formand, referent og dirigent. Referat offentliggøres senest 3
uger efter generalforsamlingen.
§8
Regnskab og revision
Stk. 1
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.
Senest den 10. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab til revisoren.

§9
Tegningsret
Stk. 1
Foreningens kasserer disponerer over foreningens konti, opretter og bestyrer disse. Kassereren kan efter
aftale med den øvrige bestyrelse delegere arbejdet helt eller delvis til et – dermed af bestyrelsen betroet –
medlem.
Stk. 2
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening, alternativt af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
§10
Opløsning
Stk. 1
Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2
Eventuelt overskud/formue/materiel tilfalder ved opløsning af foreningen de øvrige søsportsforeninger i
Sorø Kommune.
Således vedtaget på generalforsamling den 16. juni 2021

Hello