VEDTÆGTER

§1 – Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Sorø Vinterbadeklub – Hold hovedet koldt.

1.2 Foreningens hjemsted er Sorø kommune.

1.3 Foreningen er stiftet November 2012.

§2 – Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er at skabe gode rammer for og fællesskab omkring vinterbadning ved Sorø so.
Foreningen er almentnyttig fog åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

§3 – Tilslutning

3.1 Foreningen er medlem af Vinterbadeforeninger i Danmark, som er en landsforening for vinterbadeklubber i Danmark.

§4 – Medlemmer og kontingent

4.1 Som aktive medlemmer kan optages enhver over 15 år, som vedkender sig vedtægterne, betaler kontingent og udfører sin del af de fælles arbejdsopgaver.

4.2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

4.3 Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

4.4 Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen på generalforsamlingen.
Kontingent indebetales på foreningens konto senest 1/11 eller ved nyindmeldelse.

§5 – Ledelse

5.1 Foreningen daglige ledelse udføres af bestyrelsen som består af mindst 3 medlemmer, formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan højst bestå af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode således, at der hvert år vælges mindst 2 medlemmer. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstiterende møde, hvor tillidsposter besættes. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

5.2 Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 18 år.

5.3 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

5.4 Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg med deltagelse af medlemmer af foreningen til at varetage relevante specificerede opgaver i foreningen (f.eks. byggeudvalg).

5.5 Bestyrelsen kan – eksempelvis i form af en orienteringsfolder – udarbejde et regelsæt for medlemmernes opførsel i badeklubben. Medlemmerne har pligt til at rette sig herefter. Sker dette ikke, selv efter at bestyrelsen har afgivet en behørig skriftlig advarsel, kan bestyrelsen bortvise et medlem.

5.6 Vedtagelse i bestyrelsen kræver at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

5.7 Bestyrelsen forpligter sig til at afholde mindst 3 møder om året. Der skrives referat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes på næste møde.

§6 – Forpligtelser

6.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfte med dens respektive formue.

6.2 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

6.3 Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

§7 – Generalforsamlingen

7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned og indkaldes 14 dage før via nyhedsbrev/hjemmeside og mail.

7.3 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

7.4 Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har indbetalt kontingent i sidste sæson. Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller via fuldmagt.

7.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens/formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Evt. nedsættelse af udvalg og udpegning af ansvarspersoner.
9. evt.

7.6 Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal (mere end halvdelen).

7.7 Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

7.8 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, når flertallet af bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes når mindst 33 % af foreningens medlemmer ønsker det.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles ligesom ordinær generalforsamling.

§8 – Regnskab og revision

8.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

8.2 Regnskabsåret er 1. september til 31. august.
Senest den 10. september afgiver bestyrelsen driftsregnskab til revisorerne.

§9 – Tegningsret

9.1 Foreningens kasserer kan alene disponere over foreningens konti og oprette og bestyre disse via netbank.

§10 – Opløsning

10.1 Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

10.2 Eventuelt overskud/formue/materiel tilfalder ved opløsning af foreningen de øvrige søsportsforeninger i Sorø Kommune.

Således vedtaget på generalforsamling den 23. september 2015

Hello